top of page
spark.png

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปีแห่งมิตรภาพ ไทย-สหรัฐอเมริกา (2361-2561)

โครงการอุทยานพี่อุทยานน้องร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงอุทยานพี่อุทยานน้องกับอุทยานแห่งชาติ Great Smoky Mountain รัฐเทนเนสซี – นอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ อุทยานแห่งชาติ Great Smoky Mountain รัฐเทนเนสซี – นอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เพื่อร่วมมือและส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิอมตะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิอมตะ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล

SPARK I-III

SPARK I ( 21 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558)

 มูลนิธิอมตะได้ประสานงานกับกรมบริการอุทยานแห่งชาติ National Park Service ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๓ ท่าน มาประเมินการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะและมาตรการในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปสู่อุทยานแห่งชาติที่มีมาตรฐานระดับสากลภายในปี 2568 ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาดำเนินการแผนระยะสั้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและป้องกันทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา

SPARK II (30 สิงหาคม – 16 กันยายน 2558)

มูลนิธิอมตะได้ประสาน Global Parks จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อจัดทำแผนการจัดการ มาตรการดำเนินการที่เสนอไว้ใน SPARK Mission I ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแผนงาน/โครงการ จำนวน 11 โครงการ ที่จะนำไปสู่การจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สู่มาตรฐานสากล

SPARK III (22 – 30 พฤษภาคม  2561)

มูลนิธิอมตะได้ประสานมูลนิธิคองเกรสระหว่างประเทศ (ICCF) จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ท่าน เพื่อมาพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สู่มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน SPARK Mission II 

SPARK III

การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเป็นการระลึกในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครบรอบ 200 ปี โดยคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ได้คัดเลือกเส้นทางบริเวณอ่างเก็บน้ำสายศร ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของฐานทัพเก่าของอเมริการะหว่างสงครามเวียดนาม และความโดดเด่นของระบบนิเวศ

House.jpg

คณะผู้เชี่ยวชาญอาสาประกอบด้วย

Kevin FitzGerald   หัวหน้าทีม อดีตรองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกรทสโมกี้เมาเท่นส์

Sam Vaughn    อดีตหัวหน้าฝ่ายการวางแผนการสื่อความหมายแห่งศูนย์การ ออกแบบแห่งเมืองฮาร์เปอร์เฟอรี่ กรมอุทยานแห่งชาติ แห่งสหรัฐอเมริกา

Hunter Turner   ผู้เชี่ยวชาญการบูรณะซ่อมแซม ฟื้นฟู และพัฒนาเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติ อดีตเจ้าหน้าที่โครงการการมีส่วนร่วมในการทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเกรทสโมกี้เมาเท่นส์

Cynthia Slaughter   ช่างภาพ นักเขียน และบรรณาธิการ

Kevin.jpg

Kevin FitzGerald

sam.jpg
hunter.jpg

Sam Vaughn

Hunter- Chelsea Turner

cynthia.jpg

Cynthia Slaughter

ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างแบรนด์สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะให้เข้าใจแบรนด์ ซึ่สร้างขึ้นจาก                                  พันธกิจ และคุณค่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอุทยานแห่งชาติ                                 เขาใหญ่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การเป็นแบรนด์ระดับโลก

AAAA.JPG

เอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม

bottom of page